SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH STRAŻAKÓW

ul. Poznańska 63 w Trzemesznie Lubuskim, 69-200 Sulęcin
tel. / fax (95) 755 12 28, e-mail: sptrzem@wp.pl

Warning: Undefined array key 1 in /home/server554354/ftp/public_html/templates/trzem140918/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Zakres obowiązków i zadania pedagoga szkolnego

I. Organizacja pracy

1.Zaplanowanie zadań na rok szkolny 2011/2012.

 • Sporządzenie rocznego planu pracy w oparciu o zakres obowiązków pedagoga szkolnego, Statut, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, plan pracy szkoły z uwzględnieniem nowych przepisów oświatowych

2.Ustalenie zasad współpracy w środowisku szkoły.

 • Zapoznanie z godzinami pracy pedagoga(tablica ogłoszeń).
 • Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem pracy.

3.Współpraca z innymi instytucjami, społecznymi, kulturalnymi.

 • Przedstawienie form współpracy z wychowawcami, psychologiem, logopedą oraz rodzicami (informacje w badaniach).
 • Określenie zasad współpracy,
 • Opracowanie procedur współpracy z PPP.

4.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 • Założenie i prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć pedagoga szkolnego.
 • Przygotowanie formularzy wniosków i zawiadomień.
 • Prowadzenie rejestru wniosków uczniów kierowanych do PPP.
 • Prowadzenie rejestru uczniów przebadanych w PPP.
 • Gromadzenie i porządkowanie opinii wg przynależności do klasy.
 • Sporządzanie wykazów uczniów kierowanych do różnych form pomocy.
 • Opracowanie karty pracy z uczniem.

II. Wychowanie

1.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.

 • Udział w planowaniu pracy szkoły.
 • Współpraca z wychowawcami.
 • Współpraca z organizacjami szkolnymi.

2.Rozpoznawanie problemów wychowawczych uczniów oraz ich sytuacji w zakresie potrzeb wyrównywania wiedzy, braków wiadomości szkolnych, mikrodefektów i zaburzeń rozwoju.

 • Prowadzenie rozmów z rodzicami o problemach uczniów i pedagogizacja rodziców.
 • Obserwowanie zachowań uczniów podczas lekcji, przerw i imprez szkolnych.
 • Sporządzanie wykazu uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne.

3.Analizowanie i szukanie przyczyn problemów wychowawczych i dydaktycznych w zakresie w/w potrzeb uczniów.

 • Rozmowy i zajęcia indywidualne z uczniami.
 • Rozmowy z dziećmi o ich potrzebach i problemach.
 • Kierowanie uczniów na badania do PPP lub innych poradni specjalistycznych.
 • Konsultacje z pracownikami PPP.

4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami wychowawczymi.

 • Ustalanie form realizacji zaleceń PPP uczniów z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami.
 • Organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej.

5.Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych.

 • Organizowanie pomocy tym uczniom, którzy mają trudności w nauce.

III. Profilaktyka i promocja zdrowia.

1.Promowanie zdrowego stylu życia.

 • Podejmowanie działań w ramach promocji zdrowia.
 • Współpraca z nauczycielami realizującymi programy profilaktyczne.
 • Opracowanie, wydawanie i zapromowanie zbioru scenariuszy profilaktycznych.
 • Realizacja programów profilaktycznych wśród uczniów oraz na temat uzależnień.

2.Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

 • Całościowe rozpoznawanie sytuacji uczniów zagrożonych moralnie, niedostosowanych społecznie, z rodzin alkoholicznych, kryminogennych, niewydolnych wychowawczo.
 • Sporządzanie aktualizowanie wykazów ww. uczniów. we współpracy z:
  • Policją, Klubem AA, kuratorami, PPP,
  • Wydawanie opinii na prośbę sądu.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej pierwszego kontaktu i kierowanie do instytucji świadczących pomoc specjalistyczną uczniom i całym rodzinom.
 • Organizowanie pomocy materialnej.

3.Przeciwdziałanie agresji. Minimalizowanie zachowań agresywnych.

 • Interwencje. Rozmowy z agresorem, ofiarą i świadkami.

IV. Opieka

1.Troska o bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza szkołą.

 • Rozmowy i pogadanki z uczniami i rodzicami.
 • Współpraca z Policją i samorządem lokalnym, np. w przeprowadzeniu akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

2.Współpraca z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

 • Wymiana informacji i współpraca w zakresie świadczenia pomocy materialnej z OPS, Caritas, PCK, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Pozyskiwanie sponsorów w celu pomocy uczniom i w celu organizacji imprez środowiskowych.

3.Pomoc uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin patologicznych oraz pokrzywdzonych przez los.

 • Pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki.
 • Opiniowanie wniosków stypendium socjalne.
 • Organizowanie akcji pomocy okolicznościowej.
 • Pomoc w organizowaniu wypoczynku zimowego i letniego.

4.Udzielania wsparcia nauczycielom.

 • Rozmowy z nauczycielami na temat przyczyn trudności w nauce i zachowaniu uczniów oraz możliwości pomocy tym uczniom.
 • Udostępnianie i analizowanie opinii i orzeczeń.
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów problemowych: na temat analizowania opinii i orzeczeń PPP.
 • Wspieranie nauczycieli w pracy wychowawczej.
 • Opracowanie i opublikowanie zbioru scenariuszy zajęć profilaktycznych i wychowawczych z uczniami i rodzicami.
 • Pomoc wychowawcom w przygotowaniu scenariuszy zajęć.

5.Udzielanie porad i współpraca z rodzicami.

 • Koordynowanie pracy punktu konsultacyjnego z pracownikami PPP.
 • Przygotowanie materiałów na zebrania z rodzicami.
 • Rozmowy z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i przystosowaniu społecznym, również w ramach punktu konsultacyjnego z pracownikami PPP.
 • Prowadzenie zebrań i warsztatów w zakresie „Spójrz inaczej na agresję” w klasach IV-tych.
 • Zorganizowanie spotkania z psychologiem nt. „Jak radzić sobie ze stresem na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową?”.

Przez cały rok na potrzeby klasy czy indywidualnego ucznia przeprowadzane są ankiety, które są narzędziem do diagnozy problemu w klasie; przeprowadzane są rozmowy z uczniami, rodzicami. W roku bieżącym priorytetem w zadaniach pedagoga, we współpracy z wychowawcami, będzie coroczna akcja „”Trzymaj formę” – dotycząca zdrowego stylu życia. Wśród wielu zagadnień realizowane będą zadania nt. „Odżywiam się zdrowo – wiem co jem”, „Nie pal przy mnie, proszę!”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”.

Do pedagoga przyjdź, gdy:

 • Czujesz, że jesteś nieszczęśliwy, nikt Cię nie rozumie.
 • Masz uczucie, że jesteś krzywdzony, nie wiesz jak sobie poradzić z problemami.
 • Masz ciekawy pomysł, aby pomagać innym.
 • Chcesz porozmawiać o różnych, Twoim zdaniem ważnych sprawach.

Pamiętaj! Pedagog to osoba przyjazna uczniowi, to ktoś komu możesz zaufać i możesz liczyć na pomoc z jego strony.

Gościmy teraz

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie